Bestemmingsplan dierenpension

door

in

Een bestemmingsplan voor een dierenpension is een essentieel document dat de regels en voorschriften bepaalt voor het oprichten en exploiteren van een dierenpension. Het bestemmingsplan is van groot belang omdat het de basis vormt voor de ruimtelijke ordening en het gebruik van grond en gebouwen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van een bestemmingsplan voor een dierenpension, de inhoud van zo’n plan en de stappen die genomen moeten worden om een bestemmingsplan te verkrijgen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document dat de bestemming van een bepaald gebied vastlegt. Het bepaalt welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in dat gebied. Het bestemmingsplan wordt opgesteld door de gemeente en heeft als doel om de ruimtelijke ordening te reguleren en te sturen. Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de gemeente als de burgers en bedrijven die zich in het betreffende gebied bevinden.

Wanneer iemand een dierenpension wil oprichten, is het van groot belang om te controleren of het betreffende gebied de juiste bestemming heeft. In de meeste gevallen zal een dierenpension vallen onder de bestemming ‘bedrijventerrein’ of ‘agrarisch gebied’. Het is echter mogelijk dat een dierenpension niet past binnen de huidige bestemming van een bepaald gebied. In dat geval zal er een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld.

Waarom is een bestemmingsplan belangrijk voor een dierenpension?

Een bestemmingsplan is van groot belang voor een dierenpension omdat het de juridische basis vormt voor het oprichten en exploiteren van het pension. Zonder een geldig bestemmingsplan kan een dierenpension niet worden geopend. Het bestemmingsplan bepaalt namelijk of een bepaalde activiteit, zoals het houden van dieren, is toegestaan in een bepaald gebied.

Daarnaast biedt een bestemmingsplan ook duidelijkheid voor omwonenden en andere belanghebbenden. Het plan geeft aan welke activiteiten wel en niet zijn toegestaan in een bepaald gebied, waardoor mogelijke overlast of conflicten kunnen worden voorkomen. Het bestemmingsplan zorgt dus voor een goede ruimtelijke ordening en een harmonieuze samenleving.

Inhoud van een bestemmingsplan voor een dierenpension

Een bestemmingsplan voor een dierenpension bevat verschillende onderdelen die de regels en voorschriften voor het pension vastleggen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste onderdelen:

 • Bestemmingsomschrijving: Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten zijn toegestaan in het betreffende gebied. In het geval van een dierenpension zal dit onder andere het houden van dieren en het bieden van opvang en verzorging omvatten.
 • Bouwvoorschriften: Hierin worden de regels en voorschriften voor de bouw van het dierenpension vastgelegd. Denk hierbij aan de maximale hoogte en oppervlakte van het gebouw, de afstand tot de perceelgrens en eventuele geluidsisolatie.
 • Gebruiksvoorschriften: Hierin worden de regels en voorschriften voor het gebruik van het dierenpension vastgelegd. Denk hierbij aan de openingstijden, het aantal dieren dat mag worden gehouden en eventuele beperkingen ten aanzien van geluidsoverlast.
 • Parkeervoorzieningen: Hierin wordt bepaald hoeveel parkeerplaatsen er moeten worden gerealiseerd bij het dierenpension. Dit is van belang om parkeeroverlast in de omgeving te voorkomen.
 • Milieueffecten: Hierin wordt gekeken naar de mogelijke milieueffecten van het dierenpension, zoals geluidsoverlast, geurhinder en verkeersbewegingen. Indien nodig kunnen er aanvullende maatregelen worden opgenomen om deze effecten te beperken.

Stappen om een bestemmingsplan voor een dierenpension te verkrijgen

Het verkrijgen van een bestemmingsplan voor een dierenpension is een proces dat verschillende stappen omvat. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste stappen:

 1. Vooronderzoek: Voordat er een bestemmingsplan kan worden opgesteld, is het belangrijk om te onderzoeken of het betreffende gebied geschikt is voor een dierenpension. Hierbij moet onder andere gekeken worden naar de huidige bestemming, de omgeving en eventuele milieueffecten.
 2. Planologisch onderzoek: Indien uit het vooronderzoek blijkt dat het betreffende gebied geschikt is voor een dierenpension, zal er een planologisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid en de mogelijke effecten op de omgeving.
 3. Opstellen bestemmingsplan: Op basis van het vooronderzoek en het planologisch onderzoek kan het bestemmingsplan worden opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en eventuele andere betrokken partijen.
 4. Terinzagelegging en inspraak: Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om hun zienswijze kenbaar te maken. Deze zienswijzen worden meegenomen in de verdere procedure.
 5. Vaststelling bestemmingsplan: Na de terinzagelegging en eventuele aanpassingen wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf dat moment is het plan bindend.
 6. Beroepsmogelijkheden: Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunnen belanghebbenden nog in beroep gaan bij de Raad van State. Deze beroepsmogelijkheid is bedoeld om eventuele fouten of onjuistheden in het plan te corrigeren.

Conclusie

Een bestemmingsplan voor een dierenpension is van groot belang voor zowel de exploitant als de omgeving. Het plan bepaalt de regels en voorschriften voor het oprichten en exploiteren van het pension en zorgt voor een goede ruimtelijke ordening. Het verkrijgen van een bestemmingsplan is een proces dat verschillende stappen omvat, zoals vooronderzoek, planologisch onderzoek en inspraakmogelijkheden. Door het volgen van deze stappen kan een dierenpension op een juridisch correcte en verantwoorde manier worden opgericht en geëxploiteerd.


Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *